بهبود فردی

بهبود فردی شامل فعایت هایی است که هویت فردی را بهبود می دهد. رشد استعداد ها و توانایی ها، فرصت های شغلی بهتر، تحقق آرزوها، بالابردن کیفیت زندگی شخصی و حرفه ای، از مهم ترین دستاوردهای بهبود فردی است. این فرایند همه فعالیت های رسمی و غیر رسمی فرد در طول زندگی را در بر می گیرد. بهبود فردی همگام با مسیر زندگی ادامه دارد و نمی توان زمانی را برای تکامل آن در نظر گرفت. برای رسیدن به حداکثر توانمندی در زندگی ، کسب مهارت های جدید در طول زندگی هر فرد ضروری است. بهبود فردی منجر به اخذ تصمیمات بهتر، انتخاب های صحیح تر و تغییرات مثبت در زندگی شده و توسعه فردی و موفقیت عملی را به دنبال دارد.

بهبود و توسعه فردی از دو دیدگاه جسمی و ذهنی مورد بررسی قرار می گیرند. بدون تردید جنیه های روحی-روانی تاثیر مستقیم بر عملکرد ذهنی فرد دارند که می توانند عملکرد جسمی فرد را تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی بدون در نظر گرفتن جنبه جسمی نمی توان تنیجه خوبی از فعالیت های ذهنی کسب کرد. به نظر می رسد توجه به توسعه جسمی و توسعه ذهنی به صورت موازی از ملزومات بهبود و توسعه فردی باشد.

در اینجا قصد داریم با ارائه محتوای مناسب در رشد و بهبود فردی شما سهیم باشیم.